ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ RAPID

placeholder

Τα πρωτότυπα software applications που έχει αναπτύξει η ίδια η RAPID έχουν αναδειχθεί ως οι κορυφαίες λύσεις τόσο σε επίπεδο ταχύτητας και αυτοματοποίησης διαδικασιών, όσο και σε επίπεδο σταθερότητας και συμβατότητας με άλλες εφαρμογές. Για αυτό άλλωστε η RAPID αποτελεί σημαντικό προμηθευτή λογισμικού και για επιχειρήσεις του εξωτερικού.

Στη RAPID εξειδικευόμαστε στη δημιουργία πρωτότυπων εφαρμογών, που αυτοματοποιούν διαδικασίες που μέχρι σήμερα γίνονταν με χρονοβόρες, μη αυτοματοποιημένες, διαδικασίες, εξυπηρετώντας έτσι σημαντικές ανάγκες ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών με τρόπο που καμία άλλη διαθέσιμη εφαρμογή λογισμικού δεν μπορεί να καλύψει.

BALANCE - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

BALANCE by RAPID. Το μοναδικό ελληνικό λογισμικό πλήρως αυτοματοποιημένης Κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τα ΔΛΠ και τα νέα ΕΛΠ. Ένα εργαλείο που παράγει ταχύτατα ένα πλήρες σετ οικονομικών καταστάσεων, ατομικών και ενοποιημένων. Ανήκει στην κατηγορία εφαρμογών λογισμικού που διεθνώς είναι γνωστά ως Accounts Production.

Βασικές Λειτουργίες

 • Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων με ΕΓΛΣ, ΔΛΠ & Νέα ΕΛΠ
 • Εκτύπωση πλήρους πακέτου οικονομικών καταστάσεων με Σημειώσεις
 • Κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με ένα click
 • Αυτόματες εγγραφές κλεισίματος χρήσης. Προσδιορισμός φόρων & αποτελέσματος
 • Αυτόματος λογισμός αναβαλλόμενης φορολογίας.
 • Πλήρως αυτόματη δημιουργία Κατάστασης ταμειακών ροών, Κατάστασης μεταβολών ιδίων κεφαλαίων & λοιπών εξειδικευμένων πινάκων (π.χ. μεταβολές παγίων).
 • Παραγωγή ελεγκτικών καταστάσεων (π.χ. Προσαρμοσμένο Ισοζύγιο, Ισοζύγιο ΔΛΠ με απογραφή, κ.λ.π).
 • Πλήρες drill-down με ένα κλικ.
 • Αυτόνομο Επικάθεται στην υπάρχουσα εφαρμογή λογιστικής ή ERP
 • Λειτουργικό   Ακόμη και με input απλού ισοζυγίου
 • Δίγλωσσο Διαθέσιμο σε Ελληνικά, Αγγλικά

INSIDER - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

INSIDER by RAPID. Μία εφαρμογή που αντλεί πληροφορίες από το λογιστικό πακέτο ή το ERP σύστημα που χρησιμοποιεί η επιχείρηση, και παράγει εύκολα και γρήγορα, με ελάχιστη συμμετοχή του χρήστη, σύνθετες χρηματοοικονομικές αναφορές. Ανήκει στην κατηγορία λογισμικών προγραμμάτων που είναι γνωστά ως Business Intelligence.

Παράλληλα, το INSIDER ενσωματώνει εύχρηστα εργαλεία οικονομικού προγραμματισμού, τα οποία επιτρέπουν στο χρήστη να συντάσσει εύκολα και γρήγορα προϋπολογισμούς μελλοντικών αποτελεσμάτων και ταμειακών ροών.

Βασικές Λειτουργίες

 • Σύνταξη αναλυτικών προϋπολογισμών.
 • Εκτύπωση απολογιστικών καταστάσεων και συγκρίσεις (παρελθόν, μέλλον).
 • Προϋπολογισμός ταμειακών ροών (ημέρα, εβδομάδα, μήνας, έτος).
 • Ανάπτυξη πολύχρονων business plans.
 • Αξιόπιστη και διαχρονικά σταθερή παρουσίαση δεδομένων.
 • Δυνατότητα εξέτασης πολλαπλών σεναρίων.
 • Παρουσίαση αποτελεσμάτων βάσει πολυάριθμων διασταυρώσεων (ανά κέντρο κόστους, δικτύου διανομής, κ.λ.π.).
 • Δυνατότητα επέμβασης σε πρωτογενή δεδομένα.
 • Πλήρες drill-down με ένα κλικ.
 • Γρήγορο & Φιλικό
 • Στην παραγωγή σύνθετων χρηματοοικονομικών αναφορών
 • Πλούσιο σε Εργαλεία
 • Για εύκολη σύνταξη προϋπολογισμών και ταμειακών ροών
 • Τρίγλωσσο
 • Διαθέσιμο σε Ελληνικά, Αγγλικά, Ρουμανικά

BudgetOnTime - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Ο.Τ.Α.

BudgetOnTime by RAPID. Το BudgetOnTime είναι μία μοναδική στο είδος της εφαρμογή λογισμικού. Βελτιστοποιεί και αυτοματοποιεί την κατάρτιση του Προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. (Δήμων & δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ.), η οποία μέχρι σήμερα γίνεται με μη αυτόματες, χρονοβόρες διαδικασίες, ενώ ενσωματώνει πολύ ισχυρά εργαλεία παρακολούθησης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Βασικές Λειτουργίες

 • Σχέδιο Π/Υ.
 • Αντιστοίχιση κάθε ΚΑ σε «κανόνα» και παραγωγή προτεινόμενων ποσών.
 • Πλήρης εισηγητική έκθεση σε Word κείμενο, πίνακες και γραφήματα.
 • Αναλυτικές και ανακεφαλαιωτικές εκτυπώσεις κατά είδος δαπάνης ή υπηρεσίας.
 • Αυτόνομο & Πλήρως Συμβατό με λογιστικές και ERP εφαρμογές Ο.Τ.Α.
 • Καταργεί κατά 90% την χειροκίνητη εργασία κατάρτισης Π/Υ
 • Επικοινωνεί Διαρκώς με τη λογιστική εφαρμογή του Δήμου
 • Επιτυγχάνει την κατάρτιση σχεδίου Π/Υ σε λίγα λεπτά της ώρας
 • Παρακολουθεί την Εκτέλεση του Π/Υ και τις αποκλίσεις