ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΔΟ-ΟΜΙΛΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

  • Σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης ενδο-ομιλικών συναλλαγών.
  • Κατάρτιση και υποβολή ετήσιων καταστάσεων.
  • Διαμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής και κατάρτιση ενδο-ομιλικών συμβάσεων.