Έχουμε υψηλά πρότυπα σε ό, τι κάνουμε.

Οι άνθρωποι μας έχουν δεκαετίες εμπειρίας, αντιμετωπίζοντας τα πιο πιεστικά επιχειρηματικά προβλήματα. Η RAPID Solution είναι μία εταιρεία παροχής συμβουλών πλήρους εξυπηρέτησης, επιλύοντας  προβλήματα  πελατών με έναν ευέλικτο τρόπο, ο οποίος μειώνει την πολυπλοκότητα και οδηγεί σε πρώιμες επιτυχίες. Αυτό επιτρέπει στους πελάτες μας να εστιάζουν στο μέλλον τους γνωρίζοντας ότι το παρόν τους είναι ασφαλές.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η RAPID εγγυάται υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες υπηρεσίες για το σύνολο των χρηματοοικονομικών αναγκών σας.

Learn More
home4_slide2.jpg

Σύνταξη οργανογραμμάτων, κανονισμών λειτουργίας. Σύνταξη διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου.

Learn More
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ

Σχεδιασμός και συμβουλευτική για την ελαχιστοποίηση της φορολογικής επιβάρυνσης.

Learn More
ΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Συμμετοχή στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων.

Learn More
ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Κατάρτιση συμβάσεων με πελάτες και προμηθευτές.

Learn More
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΔΟ-ΟΜΙΛΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης ενδο-ομιλικών συναλλαγών.

Learn More
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σχεδιασμός και υλοποίηση λύσεων back up ...

Learn More
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ RAPID

Τα πρωτότυπα software applications που έχει αναπτύξει η ίδια η RAPID έχουν αναδειχθεί ως οι κορυφαίες...

Learn More